Covid–19 aktuální informace a opatření

Sdělení ředitelky Střední školy polygrafické Olomouc K organizaci výuky od 4. 1. 2021

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23.12.2020 č. j. MSMT- 46348/2020-1 stanovuji způsob výuky od 4.1.2021 takto:

  • Teoretická výuka probíhá distanční formou, žáci pracují doma a plní zadávané úkoly dle pokynů jednotlivých vyučujících. Neúčast v distanční výuce se posuzuje v souladu se Školním řádem.
  • Odborný výcvik probíhá distanční formou, žáci pracují doma a plní zadávané úkoly dle pokynů jednotlivých vyučujících. Neúčast v distanční výuce se posuzuje v souladu se Školním řádem.
  • Praktická cvičení (třídy C) probíhají distanční formou, žáci pracují doma a plní zadávané úkoly dle pokynů jednotlivých vyučujících. Neúčast v distanční výuce se posuzuje v souladu se Školním řádem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy jeden žák a jeden učitel), které budou probíhat ve škole po vzájemné dohodě žáka s příslušným učitelem (den a hodina konzultace a výukový předmět).
  • V době konzultací trvá povinnost nosit roušky po celu dobu pobytu ve škole, tato povinnost platí jak pro učitele, tak pro žáky.
  • Obědy se nevydávají, odhlašování stravy si zajišťují žáci sami.
  • Ubytování na Domovech mládeže se ruší.

Žáci školy jsou povinni sledovat webové stránky školy, kde budou zveřejněny další aktuální informace.

Toto sdělení ředitelky školy je platné do odvolání.

Tímto sdělením se ruší sdělení ředitelky školy ze dne 18.12.2020

V Olomouci dne 30.12.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v. r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky Střední školy polygrafické Olomouc k organizaci výuky od 4.1.2021

stáhnout sdělení v PDF verzi

sdělení ředitelky školy O možnosti individuálních prohlídek školy

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a doporučením Vlády ČR, MZdr. a MŠMT ČR o omezení pohybu cizích osob ve školách přijímá ředitelka školy tato opatření:

 

• Ve školním roce 2020/2021 se ruší plánované „Dny otevřených dveří“ pro zájemce o studium na škole

• Je možno konat individuální prohlídky školy v omezeném počtu osob v souladu s vládními nařízeními

• Zájemci o individuální prohlídku školy se můžou obrátit se svým požadavkem na zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petra Skyvu, s nímž si dohodnou termín prohlídky školy

• Kontakty na Mgr. Petra Skyvu jsou: mobil 777 074 053, e-mail: skyva@polygraficka.cz

 

V Olomouci dne 1.11.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v. r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy o možnosti individuálních prohlídek školy

stáhnout sdělení v PDF verzi

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020

Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice

stáhnout sdělení v PDF verzi

Realizace praxí v rámci 4. ročníku vzhledem k opatřením Covid-19 ve školním roce 2019-2020

Dodatek k ŠVP Ř/II/2014/01 a Ř/II/2014/02 k realizaci souvislých praxí

stáhnout sdělení v PDF verzi

nařízení ŘEDITELKY ŠKOLY k povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest

Na základě Nařízení MZdr. ČR ze dne 17.9.2020 ředitelka školy nařizuje s platností od 18.9.2020 pohyb a pobyt ve všech vnitřních prostorách školy, a to při výuce ve třídě, učebně OV, odborné učebně a v jídelně pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Ochranné prostředky dýchacích cest budou mít všichni žáci i zaměstnanci školy, ti žáci/zaměstnanci školy, kteří nebudou nařízení respektovat, musí opustit budovu školy a jejich nepřítomnost bude posuzována v souladu se Školním řádem/ZP. Ochranné prostředky dýchacích cest lze sundat při konzumaci jídla ve školní jídelně a při hodinách tělesné výchovy.

 

Současně ředitelka školy nařizuje v maximální možné míře větrání všech učeben, chodeb a veškerých prostor školy tak, aby byl zajištěn přístup čerstvého vzduchu a minimalizována možnost nákazy. V této souvislosti upozorňuje ředitelka žáky/zaměstnance školy na skutečnost, že ve škole bude chladno a je nutno se přiměřeně oblékat.

Toto nařízení platí až do odvolání.

 

 

V Olomouci dne 18.9.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy k zavedení ochranných prostředků dýchacích cest

stáhnout sdělení v PDF verzi

Informace pro žáky a rodiče – opatření dle manuálu MŠMT vzhledem ke Covid-19

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc