A+ A A-

Na poradenství a řešení problémů na naší škole se podílí a vzájemně spolupracují třídní učitelé, výchovný poradce /odkaz/, metodik sociálně patologických jevů /odkaz/, pedagogicko-psychologická poradna/odkaz/ a jiné. Poradenství je zcela anonymní. Klient si může zvolit osobu, popřípadě okruh lidí, s kým chce svůj problém řešit. Klient obdrží návrhy řešení, ze kterých si sám zvolí pro něj nejvíce přijatelnou alternativu. Poradenství je určeno pro žáky, rodiče a sociální partnery.

Výchovný poradce pracuje v těchto oblastech:

• Kariérové poradenství
pomáhá při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků /odkaz na stránky vysokých škol, informačních webů a pracovních agentur je na další stránce/
• Vzdělávací oblast
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řadíme sem žáky s poruchami učení, žáky se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, také žáky talentované a mimořádně nadané
• Výchovná oblast
zaměřuje se na žáky s problémy chování a s problémy v docházce do školy
• Poradenská činnost
poskytuje konzultace žákům, kteří řeší složité životní situace či školní problémy, spolupracuje s ostatními pedagogy, se zákonnými zástupci žáků, se školními poradenskými zařízeními a se školním metodikem prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů pracuje v těchto oblastech:

• Šikana
• Násilí
• Sekty a náboženské hnutí
• Návykové látky
• Záškoláctví
• Poruchy příjmu potravy

Milí studenti,
Na této stránce bych vám chtěla pomoci orientovat se ve vašich dalších profesních a vzdělávacích možnostech. Umístila jsem zde odkazy, na kterých najdete rady a informace o vysokých školách, ale také rady a odkazy, které vám pomohou při vstupu na trh práce a budování vaší pracovní kariéry.

Výběr školy:

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - poskytuje žákům a studentům rady při výběru vyšší školy, nabízí průvodce volbou povolání a pomůcky při problémech ve studiu.
www.atlasskolstvi.cz – seznam ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, jazykových škol a další informace
www.vysokeskoly.cz – informace pro správný výběr vysoké školy
www.kamnavejsku.cz – projekt studentů vysokých škol pro studenty středních škol
www.KamPoMaturite.cz - Informace, které studenti využijí při přípravě na náročnou část posledního ročníku
www.skolajevpohode.cz – přípravné kurzy na vysoké školy


Školy se zaměřením pro naše absolventy:

www.upce.cz – Univerzita Pardubice – studijní obor Polygrafie
www.muni.cz – Masarykova univerzita Brno, studijní obor Počítačová grafika a zpracování obrazu
www.zcu.cz – Západočeská univerzita Plzeň – obor Multimediální design, Počítačová grafika
www.ujep.cz – Univerzita J.A. Purkyně Ústí nad Labem – obor Grafický design
www.vutbr.cz – studijní program Výtvarné umění, obor Počítačová grafika a Grafický design
www.utb.cz – Univerzita Tomáše Bati Zlín – Výtvarné umění, multimédia a design
www.vsup.cz – Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha – Výtvarná umění, obor Písmo a typografie, Grafický design, Ilustrace a grafika
www.osu.cz – Ostravská univerzita Ostrava - Výtvarná umění, obor Grafika
www.vosg.cz – VOŠ grafická Jihlava – Multimediální umělecká tvorba
www.hollarka.cz – VOŠ Václava Hollara Praha – obor Interaktivní grafika, Kresba a ilustrace v médiích
www.graficka-praha.cz – VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha – Propagační grafika, Knižní grafika, Zpracování tiskovin, Vydavatelská činnost a reklama, Fotografická tvorba a média
www.odbornaskola.cz – VOŠ obalové techniky Štětí – Obalový a grafický design
www.svosur.cz – VOŠ umění a reklamy Praha (soukromá) – Reklamní tvorba
www.spseol.cz – VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – obor Aplikace výpočetní techniky
www.vsps-su.cz – VOŠ a SPŠ Šumperk - Informační technologie
www.studuj.upol.cz – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta – studium informatiky, matematiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie, vědy o zemi


Trh práce:

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - volba školy, průvodce volbou povolání, problémy při studiu, jak je řešit
www.neflakatse.cz – jak najít dobrou práci, jak začít podnikat, jak se něco nového naučit, jak také relaxovat, cestovat, hýbat se 


Hledání práce:

Úřad práce - informace o volných pracovních místech v jednotlivých okresech

Budoucnost středoškoláka – dokument ke stažení

(Ne)zaměstnanost – dokument ke stažení
Pracovní agentury – informace nejen o pracovních místech
www.prace.cz, www.jobs.cz, www.dobraprace.cz, www.monster.cz a řada dalších odkazů 


Studium a práce v zahraničí:

www.nazkusenou.cz – studium a práce v zahraničí
www.pracevzahranici.info – práce, brigády, ubytování v zahraničí
www.anglickysen.cz – práce v Anglii
www.nicm.cz – národní informační centrum pro mládež 


Příprava CV, příprava na pohovor:

Stačí zadat do vyhledávače „jak napsat životopis“, „jak napsat motivační dopis“, „jak se připravit na pohovor“ a najdete celou řadu návodů a vzorů v češtině i v angličtině.
Dále už máte život ve svých rukou, všechno záleží už jen na vás. Hodně úspěchů v dalších životních krocích přeje výchovná poradkyně.

Naše škola vytváří podmínky a příležitosti pro rozvoj talentu a nadání žáků. Jsme odbornou školou s grafickým a výtvarným zaměřením a právě v těchto oblastech se snažíme talent a nadání žáků podporovat a rozvíjet. Žáci mají možnost pracovat v kroužcích, kde nad rámec výuky prohlubují své dovednosti a rozvíjí talent. Na škole v současné době fungují dva kroužky, jeden kroužek se věnuje fotografování a práci s fotografií, druhý kroužek je výtvarný a rozvíjí různé výtvarné techniky.

Fotografický kroužek je zaměřen na práci se studenty, kteří projevují výraznější zájem o fotografii. V kroužku, který probíhá v odpoledních hodinách jednou měsíčně si zkouší práci v ateliéru, svícení zábleskovými světly, kompozici obrazu atd. Za příznivého počasí si studenti fotografují v exteriérech. Fotokroužek není zaměřen pouze na technickou část, proto se studenti dozví i stručný příběh fotografie z pohledu historického a jsou seznámeni se současnými přístupy k fotografii. Snahou pak je, aby pracovali převážně samostatně i v dobu mimo naše setkání. Část fotokroužku tak slouží jako konzultace nad pracemi, které pořídili od posledního setkání. Studenti pak kontinuálně pracují na jednom souboru, který by na konci činnosti kroužku měli představit a měli by být schopni jej obhájit.

Výtvarný kroužek zahájil svou činnost na podzim roku 2015, probíhá v odpoledních hodinách jednou za čtrnáct dnů, vždy v úterý v sudém týdnu. Talentovaní žáci zde mají možnost nejen rozvinout svůj výtvarný potenciál, ale rovněž pracovat s nejrůznějšími materiály a technikami, na které není prostor při klasické výuce odborného kreslení. Výsledky tvorby se pak objeví jak při již tradičních výstavách, které naše škola pořádá ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc, tak i jako soutěžní díla zařazená do nejrůznějších výtvarných soutěží, kterých se naše škola pravidelně zúčastňuje a ve kterých dosahujeme často velmi pěkných výsledků.

Současně se žáci zapojují do soutěží a olympiád, ve kterých mohou srovnávat úroveň znalostí nejen mezi žáky ve škole ale ve vyšších kolech i s žáky ostatních škol. Naše škola se pravidelně zapojuje do řady soutěží a olympiád – v českém i anglickém jazyce, v literárních a výtvarných soutěžích, ve sportovních soutěžích, grafických soutěžích, také ve finanční gramotnosti nebo soutěži o zdravém životním stylu.

Šikovní a aktivní žáci mají možnost se zapojit do tvorby školního časopisu Grafikon, který vychází 2x ročně již řadu let a který svými příspěvky i prací na jeho výsledné podobě tvoří sami žáci. Práce s talentovanými žáky patří k prioritám naší školy a je součástí péče o žáky v oblasti výchovného poradenství.
 

Zpracovala: Přikrylová 14. 3. 2016

Naše škola vytváří podmínky a příležitosti pro rozvoj talentu a nadání žáků. Jsme odbornou školou s grafickým a výtvarným zaměřením a právě v těchto oblastech se snažíme talent a nadání žáků podporovat a rozvíjet. Žáci mají možnost pracovat v kroužcích, kde nad rámec výuky prohlubují své dovednosti a rozvíjí talent. Na škole v současné době fungují dva kroužky, jeden kroužek se věnuje fotografování a práci s fotografií, druhý kroužek je výtvarný a rozvíjí různé výtvarné techniky.

Fotografický kroužek je zaměřen na práci se studenty, kteří projevují výraznější zájem o fotografii. V kroužku, který probíhá v odpoledních hodinách jednou měsíčně si zkouší práci v ateliéru, svícení zábleskovými světly, kompozici obrazu atd. Za příznivého počasí si studenti fotografují v exteriérech. Fotokroužek není zaměřen pouze na technickou část, proto se studenti dozví i stručný příběh fotografie z pohledu historického a jsou seznámeni se současnými přístupy k fotografii. Snahou pak je, aby pracovali převážně samostatně i v dobu mimo naše setkání. Část fotokroužku tak slouží jako konzultace nad pracemi, které pořídili od posledního setkání. Studenti pak kontinuálně pracují na jednom souboru, který by na konci činnosti kroužku měli představit a měli by být schopni jej obhájit.

Výtvarný kroužek zahájil svou činnost na podzim roku 2015, probíhá v odpoledních hodinách jednou za čtrnáct dnů, vždy v úterý v sudém týdnu. Talentovaní žáci zde mají možnost nejen rozvinout svůj výtvarný potenciál, ale rovněž pracovat s nejrůznějšími materiály a technikami, na které není prostor při klasické výuce odborného kreslení. Výsledky tvorby se pak objeví jak při již tradičních výstavách, které naše škola pořádá ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc, tak i jako soutěžní díla zařazená do nejrůznějších výtvarných soutěží, kterých se naše škola pravidelně zúčastňuje a ve kterých dosahujeme často velmi pěkných výsledků.

Současně se žáci zapojují do soutěží a olympiád, ve kterých mohou srovnávat úroveň znalostí nejen mezi žáky ve škole ale ve vyšších kolech i s žáky ostatních škol. Naše škola se pravidelně zapojuje do řady soutěží a olympiád – v českém i anglickém jazyce, v literárních a výtvarných soutěžích, ve sportovních soutěžích, grafických soutěžích, také ve finanční gramotnosti nebo soutěži o zdravém životním stylu.

Šikovní a aktivní žáci mají možnost se zapojit do tvorby školního časopisu Grafikon, který vychází 2x ročně již řadu let a který svými příspěvky i prací na jeho výsledné podobě tvoří sami žáci.

Práce s talentovanými žáky patří k prioritám naší školy a je součástí péče o žáky v oblasti výchovného poradenství.

Zpracovala: Přikrylová 14. 3. 2016

Prevence školy

Důležité dokumenty

Krajský plán primární prevence na léta 2015 - 2018

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Metodické doporučení

ke stažení ve formátu PDF

pdf

 

Školní preventivní strategie sociálně patologických jevů pro období 2011-2015.

Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u
dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Školní preventivní strategie sociálně patologických jevů pro období 2011- 2015

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Kontakty v oblasti prevence
sociálně patologických jevů

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Alkohol u dětí školního věku

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Syndrom týraného dítěte - CAN

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Rizikové chování v dopravě

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Návykové látky – drogy

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Extremismus, rasismus,
xenofobie, antisemitismus

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Homofobie

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Krádeže

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Kyberšikana

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Násilí

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Poruchy příjmu potravy (mentální
anorexie, mentální bulimie)

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Šikana

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Tabák

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Vandalismus

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Záškoláctví

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Postup při důvodném podezření z
konzumace, distribuce nebo nálezu
NL v prostorách nebo akcích školy.

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Metodik prevence

Mgr. Radek Hrubý
mob: 607729285
e-mail: hruby@sspol.cz
Konzultační hodiny: dle objednání

Výchovný poradce

Ing. Eva Přikrylová
Telefon: 585 795 047, mob: 776 587 678
E-mail: prikrylova@sspol.cz
vychovnyporadce@sspol.cz
Konzultační hodiny: dle objednání

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE