Poradenství

Na poradenství a řešení problémů na naší škole se podílí a vzájemně spolupracují třídní učitelé, výchovný poradce /odkaz/, metodik sociálně patologických jevů /odkaz/, pedagogicko-psychologická poradna/odkaz/ a jiné. Poradenství je zcela anonymní. Klient si může zvolit osobu, popřípadě okruh lidí, s kým chce svůj problém řešit. Klient obdrží návrhy řešení, ze kterých si sám zvolí pro něj nejvíce přijatelnou alternativu. Poradenství je určeno pro žáky, rodiče a sociální partnery.

Výchovný poradce pracuje v těchto oblastech:

• Kariérové poradenství
pomáhá při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků /odkaz na stránky vysokých škol, informačních webů a pracovních agentur je na další stránce/
• Vzdělávací oblast
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řadíme sem žáky s poruchami učení, žáky se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, také žáky talentované a mimořádně nadané
• Výchovná oblast
zaměřuje se na žáky s problémy chování a s problémy v docházce do školy
• Poradenská činnost
poskytuje konzultace žákům, kteří řeší složité životní situace či školní problémy, spolupracuje s ostatními pedagogy, se zákonnými zástupci žáků, se školními poradenskými zařízeními a se školním metodikem prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů pracuje v těchto oblastech:

• Šikana
• Násilí
• Sekty a náboženské hnutí
• Návykové látky
• Záškoláctví
• Poruchy příjmu potravy

Prevence školy

Důležité dokumenty

Krajský plán primární prevence na léta 2015 - 2018

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Metodické doporučení

ke stažení ve formátu PDF

pdf

 

Školní preventivní strategie sociálně patologických jevů pro období 2011-2015.

Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u
dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Školní preventivní strategie sociálně patologických jevů pro období 2011- 2015

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Kontakty v oblasti prevence
sociálně patologických jevů

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Alkohol u dětí školního věku

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Syndrom týraného dítěte - CAN

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Rizikové chování v dopravě

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Návykové látky – drogy

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Extremismus, rasismus,
xenofobie, antisemitismus

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Homofobie

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Krádeže

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Kyberšikana

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Násilí

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Poruchy příjmu potravy (mentální
anorexie, mentální bulimie)

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Šikana

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Tabák

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Vandalismus

ke stažení ve formátu PDF

pdf
Záškoláctví

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Postup při důvodném podezření z
konzumace, distribuce nebo nálezu
NL v prostorách nebo akcích školy.

ke stažení ve formátu PDF

pdf

Metodik prevence

Mgr. Radek Hrubý
mob: 607729285
e-mail: hruby@sspol.cz
Konzultační hodiny: dle objednání

Výchovný poradce

Ing. Eva Přikrylová
Telefon: 585 795 047, mob: 776 587 678
E-mail: prikrylova@sspol.cz
vychovnyporadce@sspol.cz
Konzultační hodiny: dle objednání

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE