Skip to main content

STUDIUM OBORŮ L+H

Informace ke studiu komplementárních oborů Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média

Na základě sdělení MŠMT ze dne 2. 7. 2021, č. j. 18287/2021-1, a metodického návodu pro zavedení oborů vzdělání L + H do běžného režimu vydává ředitelka Střední školy polygrafické Olomouc, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc (dále jen škola) toto sdělení:

• Od školního roku 2021/2022 se umožňuje přijímání žáků do komplementárních oborů vzdělání dle nařízení vlády č. 354/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že přijatí žáci vyjmenovaných oborů vzdělání budou současně absolvovat obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.

• V případě naší školy se jedná o obory vzdělání 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích (obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou) a 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem) a dále o obory vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou) a 34-53-H/01 Reprodukční grafik (obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem).

• V praxi to znamená, že uchazeč, který se chce vzdělávat současně ve vyjmenovaných oborech vzdělání, podává přihlášku do obou těchto oborů vzdělání zároveň a oba obory vzdělání bude studovat současně (uchazeč uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem, přičemž platí, že přihláška na tyto obory vzdělání se pokládá za jednu přihlášku).

• Průběh vzdělávání je nastaven tak, aby žáci na konci třetího ročníku mohli vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Ve 4. ročníku pak žáci mohou složit maturitní zkoušku v příslušném oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání s maturitní zkouškou.

• Uchazeči, kteří budou přijati ve školním roce 2021/2022 do uvedených komplementárních oborů vzdělání a nastoupí tak ve školním roce 2022/2023 jako žáci do prvního ročníku těchto oborů vzdělání, budou ve školním roce 2024/2025 na konci třetího ročníku konat závěrečnou zkoušku – za běžných podmínek jako žáci v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

• V případě, že žáci závěrečnou zkoušku na konci třetího ročníku nevykonají úspěšně, mohou pokračovat ve vzdělávání a na konci čtvrtého ročníku mohou složit maturitní zkoušku. V případě úspěšného složení závěrečné zkoušky na konci třetího ročníku mohou vzdělávání ukončit a ze školy odejít, nebo pokračovat dál ve vzdělávání ve čtvrtém ročníku a složit na jeho konci maturitní zkoušku.

• Ve školních letech 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024 mohou žáci 3. ročníků vyjmenovaných komplementárních oborů vzdělání konat na konci třetího ročníku závěrečnou zkoušku v souladu s pravidly pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT – 18477/2012-23, ve znění pozdějších dodatků, do něhož je naše škola zapojena. Zařazení v rámci pokusného ověřování je realizováno se souhlasem zákonného zástupce žáka a v případě zletilých žáků se souhlasem žáka.

Toto sdělení vydává ředitelka školy z důvodů vysvětlení postupu v organizaci studia tzv. komplementárních oborů vzdělání a současně z důvodů eliminace dotazů na průběh studia ze strany zákonných zástupců i žáků školy.

V Olomouci dne 27.8.2021
PhDr. Marcela Hanáková, v. r.
ředitelka školy

Sdělení ředitelky Střední školy polygrafické Olomouc ke studiu komplementárních oborů stáhnout sdělení v PDF verzi