Skip to main content

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Na poradenství a řešení problémů na naší škole se podílí a vzájemně spolupracují: třídní učitelé, výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů a pedagogicko-psychologická poradna. Poradenství je zcela anonymní. Klient si může zvolit osobu, popřípadě okruh lidí, s kým chce svůj problém řešit. Klient obdrží návrhy řešení, ze kterých si sám zvolí pro něj nejvíce přijatelnou alternativu. Poradenství je určeno pro žáky, rodiče a sociální partnery.

Výchovný poradce pracuje v těchto oblastech:

 • Vzdělávací oblast
  péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, těmto žákům jsou poskytována podpůrná opatření, což jsou opatření organizačního, personálního a vzdělávacího charakteru, která jim umožní naplnit jejich vzdělávací potenciál. Škola vytváří podmínky také pro rozvoj nadání žáků zejména v oblasti jazykového, výtvarného, grafického a sportovního nadání, kterým je věnována péče pro rozvoj jejich nadání.
 • Výchovná oblast
  zaměřuje se na žáky s problémy v chování a s problémy v docházce do školy, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči řeší tyto problémy a navrhuje nápravná opatření, ve složitějších případech zprostředkuje odbornou péči poradny, či jiného specializovaného zařízení.
 • Poradenská činnost
  poskytuje konzultace žákům, kteří řeší složité životní situace či školní problémy, spolupracuje s ostatními pedagogy, se zákonnými zástupci žáků, se školními poradenskými zařízeními a se školním metodikem prevence.
 • Kariérové poradenství
  pomáhá při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, organizuje náborové přednášky VOŠ a VŠ, poskytuje tištěné materiály týkající se uplatnění absolventů při vstupu na trh práce a možností dalšího studia. Další informace a aktuální nabídky jsou umístěny na webu školy a nástěnkách kariérového poradenství.

Metodik prevence sociálně patologických jevů pracuje v těchto oblastech:

 • Šikana
 • Násilí
 • Sekty a náboženské hnutí
 • Návykové látky
 • Záškoláctví
 • Poruchy příjmu potravy

Kontakty na povolané osoby:

Mgr. Dita Chlupová
výchovný poradce
chlupova@polygraficka.cz
tel.: 585 759 053
konzultace dle dohody

Mgr. Radek Hrubý
prevence sociálně patologických jevů
hruby@polygraficka.cz
tel.: 775 122 101
konzultace dle dohody, místnost: kabinet prevence

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Od listopadu 2022 se naše školní poradenské pracoviště rozšířeno o pozici školního psychologa. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Kontakt na školního psychologa:

Mgr. Janka Křížová 
Střední škola polygrafická Olomouc
školní poradenské pracoviště
email.: krizova@polygrafická.cz
tel.: 585 759 048

Konzultační hodiny: 
pondělí – středa  
9:00 – 14:00 hod
nebo dle domluvy

Činnost školního psychologa je v souladu se:

Školským zákonem č. 561/2004 Sb.
Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Zákonem č. 10/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Etickým kodexem školního psychologa

Standardními činnostmi školního psychologa

G–Informovaný soubor–rodiče