Skip to main content

Školská rada

  1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilým žákům, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  4. Funkční období členů školské rady je tři roky.
  5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolávají předseda, první zasedání svolává ředitel školy.

Zápisy o volbách do školské rady

Zápis o volbě člena školské rady – zástupce zákonných zástupců na funkční období 2021-2023
Zápis o volbě člena školské rady – zástupce pedagogických pracovníků na funkční období 2021-2023

Zápisy ze školské rady

10.10.2023
20.6.2023
22.9.2022
14.10.2021
14.10.2020
8.10.2019
29.6.2021
29.6.2020
20.6.2019

Členové školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Irena Hlavinková
Ondřej Havlík

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Dagmar Koukalová, předsedkyně Školské rady
Mgr. Jana Lišková

Zástupci zřizovatele:

Ing. Martin Navrátil
Michal Frantík

Jednací řád školské rady při Střední škole polygrafické, Olomouc, Střední Novosadská 55, zřízené dne 1. 1. 2012 Olomouckým krajem pod č.j. KUOK 139868/2011.

Článek 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4
Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. Rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Článek 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady.

Článek 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednávání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem odsouhlasení školskou radou na svém zasedání 21. 4. 2009 v Olomouci.